O nás

Občianske združenie Práca a vzťahy – zdravá spoločnosť bez mobbingu 

bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24. 10. 2003 pod číslom VVS/1-900/90-22587 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 213/1997 Z. z.. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Jeho zakladaťelom a súčasným  štatutárom  je PhDr. Pavel Beňo, ktorý má bezmála 20-ročné skúsenosti s anti-mobbingovým  poradenstvom v ČR.

Je autorom 2 kníh na túto tému (Můj šéf, můj nepřítel, 2003 a Šarmantní násilníci, 2015). Od roku 2010 vyučuje samostatný predmet „Mobbing a bossing“ na Univerzite J.A. Komenského v Prahe.  Je už v seniorskom veku a tak je už asi najvyšší čas, aby oj on prispel aj – kým má čím a kým ešte vládze – k vytvoreniu či vybudovaniu  expertného poradenského tímu v oblasti anti-mobbingu a tým možno aj  k vytvoreniu slušného či aspoň trochu slušnejšieho Slovenska.

Kto sme a čo ponúkame?

Tak predovšetkým sú to naše dlhoročné skúsenosti a znalosti o tzv. vzťahovej patológii, ktoré by vás mohli inšpirovať pri hľadaní riešenia vášho aktuálneho problému so vzťahmi na pracovisku.

Ako „vzťahovú patológiu“ označujeme všetky vzťahy, ktoré „bolia a škodia“ – to zn. to čo sa obvykle nazýva šikana, mobbing, bossing, bullying, harassment, to zn. obťažovanie, diskrimináciu, to zn. znevýhodňovanie, a i tzv. stallking – nebezpečné prenasledovanie. To všetko – ak sa do takej situácie dostanete a stanete sa terčom útokov tohto druhu – nielenže „bolí a škodí“, ale aj poškodzuje vaš zdravie, dopadá negatívne na vaše okolie (rodinu) a znižuje váš pracovný výkon! Preto je vecou nás všetkých, aby sme sa pred vzťahovou patológiu chránili a príp. sa ju snažili v našej spoločnosti (Slovensko, EU, Svet) aj minimalizovať.

  • Našim prvoradým cieľom je „stáť po boku tých“, ktorí sa stali terčom (obeťou?), alebo aj svedkom niektorej z vyššie popísaných aj nepopísaných foriem vzťahovej patológie. Nesľubujeme, že dokážeme vyriešiť váš problém cestou súdneho sporu, ale pochopiť, poradiť a príp. aj intervenovať vo váš prospech a dojednať prijateľnú dohodu o ukončení sporu už asi dokážeme.
  • Našim strategickým cieľom je vytvoriť a vyškoliť skupinu anti-mobbingových expertov (odborníkov v oblasti vťahovej patológie), ktorí by potom mohli – aj v roli „znalcov“ – podávať dostatočně kvalifikované vyjadrenia a posudky v tom, či je/bol v konkrétnom prípade porušený aj zákon. Dajte nám tedy vedieť, či by ste o sa chceli v tomto smere ďalej vzdelávať príp. či by ste do takého  tímu odborníkov chceli patriť.
  • A v neposlednom rade chceme pracovať tímovo aj v rámci EU. Sme v úzkom kontakte so združeniami a skupinami podobného zamerania ako Práca a vzťahy v niektorých susedných štátoch. Tak napríklad úzko spolupracujeme so spolkom, ktorý sa nazýva Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit (ImG e.V) a ktorý bolo založené v roku 2017 v německom Hamburgu.  Našou prvou spoločnou iniciatívou je stretnutie, ktoré sa pod názvom „Diagnostika psychického násilí na pracovišti“ bude konať dńa 3.5. 2018 v Prahe. (Pozri info na www.leymannspirit.eu.)

Podrobnejšie informácie o našej činnosti a ďalších možnostiach – ak sa do nich príp. budete chcieť aj zapojiť – žiadajte na niektorej z našich kontaktných adries :  info@workrelations.eu  príp.  pavel.beno@anti-mobbing-forum.eu