Domů

Dobrý deň!

Dovoľte mi iba niekoľko slov na úvod: Úroveň kultúrnej vyspelosti národa, spoločnosti či štátu možno hodnotiť  aj podĺa toho, ako sa dokážeme vysporiadať s násilím okolo nás. – Či už je to násilie fyzické, psychické, sexuálne, ale aj násilie ekonomické, o ktorom sa zatiaľ v našich zemepisných šírkach ako  forme násila veľa nehovorí.

Násilie je deštrukciou ľudskosti! – Znižuje hodnoty, pracovný výkon a zabíja tvorivosť. Problémom súčasnosti je predovšetkým násilie psychické, ktoré akoby sa pre mnoho ľudí  stalo „normou“ a bežnou súčasťou ich každodenného života.

A to je chyba, lebo „slušné Slovensko“ by malo byť aj Slovenskom bez násilia!

Ale „násilníkov“ či dokonca zločincov aj zabijákov všetkého druhu je okolo nás už príliš mnoho!  Ak sa im včas nepostavíme, nedopadne to s nami dobre !!!

Postaviť sa im ako jednotlivci zrejme nestačí. Iba ak spojíme svoje možnosti a svoje sily dokážeme zastaviť toto šialenstvo  …

Sekce domovské stránky

Čo vám ponúkame? 

… Nič viac, ako to, že budeme stáť po Vašom boku v časoch, keď sa stanete terčom alebo svedkom tzv. vzťahovej patológie – mobbingu, bossingu, staffingu, obťažovania (harassmentu), diskriminácie, šikany,  stalkingu (prenasledovania), atp.  – a nebudete si s touto okolnosťou celkom vedieť rady.

Máme už skoro 20-ročnú skúsenosť v tejto oblasti, a hoci sme sa angažovali – či už ako svedok, alebo ako tzv. vedľajší účastník konania – v minulosti aj v mnohých súdnych sporoch, teraz sa viac prikláňame k riešeniu takýchto konfliktov a sporov mimosúdnou cestou. To znamená dohodou obidvoch zúčastnených strán sporu, hoci obvykle takú dohodu nebýva jednoduché dojednať. Ale práve v tom by pre vás naše know-how mohlo byť zaujímavým.

Patologické vzťahy – ktoré často znižujú pracovný výkon a poškodzujú aj zdravie – možno prirovnať k uzlom, ktoré sa „zauzlili“ a nie je jednoduché ich, bez pomoci nezávislých expertov, rozpliesť.

Ale rozhodne stojí za to to aspoň skúsiť, a takto sa pokúsiť následky príp. škody na zdraví či majetku aspoň minimalizovať!

 

O nás

Občianske združenie Práca a vzťahy – zdravá spoločnosť bez mobbingu 

bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24. 10. 2003 pod číslom VVS/1-900/90-22587 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 213/1997 Z. z.. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Jeho zakladaťelom a súčasným  štatutárom  je PhDr. Pavel Beňo, ktorý má bezmála 20-ročné skúsenosti s anti-mobbingovým  poradenstvom v ČR.

Je autorom 2 kníh na túto tému (Můj šéf, můj nepřítel, 2003 a Šarmantní násilníci, 2015). Od roku 2010 vyučuje samostatný predmet „Mobbing a bossing“ na Univerzite J.A. Komenského v Prahe.  Je už v seniorskom veku a tak je už asi najvyšší čas, aby oj on prispel aj – kým má čím a kým ešte vládze – k vytvoreniu či vybudovaniu  expertného poradenského tímu v oblasti anti-mobbingu a tým možno aj  k vytvoreniu slušného či aspoň trochu slušnejšieho Slovenska.

Kto sme a čo ponúkame?

Tak predovšetkým sú to naše dlhoročné skúsenosti a znalosti o tzv. vzťahovej patológii, ktoré by vás mohli inšpirovať pri hľadaní riešenia vášho aktuálneho problému so vzťahmi na pracovisku.

Ako „vzťahovú patológiu“ označujeme všetky vzťahy, ktoré „bolia a škodia“ – to zn. to čo sa obvykle nazýva šikana, mobbing, bossing, bullying, harassment, to zn. obťažovanie, diskrimináciu, to zn. znevýhodňovanie, a i tzv. stallking – nebezpečné prenasledovanie. To všetko – ak sa do takej situácie dostanete a stanete sa terčom útokov tohto druhu – nielenže „bolí a škodí“, ale aj poškodzuje vaš zdravie, dopadá negatívne na vaše okolie (rodinu) a znižuje váš pracovný výkon! Preto je vecou nás všetkých, aby sme sa pred vzťahovou patológiu chránili a príp. sa ju snažili v našej spoločnosti (Slovensko, EU, Svet) aj minimalizovať.

  • Našim prvoradým cieľom je „stáť po boku tých“, ktorí sa stali terčom (obeťou?), alebo aj svedkom niektorej z vyššie popísaných aj nepopísaných foriem vzťahovej patológie. Nesľubujeme, že dokážeme vyriešiť váš problém cestou súdneho sporu, ale pochopiť, poradiť a príp. aj intervenovať vo váš prospech a dojednať prijateľnú dohodu o ukončení sporu už asi dokážeme.
  • Našim strategickým cieľom je vytvoriť a vyškoliť skupinu anti-mobbingových expertov (odborníkov v oblasti vťahovej patológie), ktorí by potom mohli – aj v roli „znalcov“ – podávať dostatočně kvalifikované vyjadrenia a posudky v tom, či je/bol v konkrétnom prípade porušený aj zákon. Dajte nám tedy vedieť, či by ste o sa chceli v tomto smere ďalej vzdelávať príp. či by ste do takého  tímu odborníkov chceli patriť.
  • A v neposlednom rade chceme pracovať tímovo aj v rámci EU. Sme v úzkom kontakte so združeniami a skupinami podobného zamerania ako Práca a vzťahy v niektorých susedných štátoch. Tak napríklad úzko spolupracujeme so spolkom, ktorý sa nazýva Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit (ImG e.V) a ktorý bolo založené v roku 2017 v německom Hamburgu.  Našou prvou spoločnou iniciatívou je stretnutie, ktoré sa pod názvom „Diagnostika psychického násilí na pracovišti“ bude konať dńa 3.5. 2018 v Prahe. (Pozri info na www.leymannspirit.eu.)

Podrobnejšie informácie o našej činnosti a ďalších možnostiach – ak sa do nich príp. budete chcieť aj zapojiť – žiadajte na niektorej z našich kontaktných adries :  info@workrelations.eu  príp.  pavel.beno@anti-mobbing-forum.eu 

 

 

Dobrý deň!

Dovoľte mi iba niekoľko slov na úvod: Úroveň kultúrnej vyspelosti národa, spoločnosti či štátu možno hodnotiť  aj podĺa toho, ako sa dokážeme vysporiadať s násilím okolo nás. – Či už je to násilie fyzické, psychické, sexuálne, ale aj násilie ekonomické, o ktorom sa zatiaľ v našich zemepisných šírkach ako  forme násila veľa nehovorí.

Násilie je deštrukciou ľudskosti! – Znižuje hodnoty, pracovný výkon a zabíja tvorivosť. Problémom súčasnosti je predovšetkým násilie psychické, ktoré akoby sa pre mnoho ľudí  stalo „normou“ a bežnou súčasťou ich každodenného života.

A to je chyba, lebo „slušné Slovensko“ by malo byť aj Slovenskom bez násilia!

Ale „násilníkov“ či dokonca zločincov aj zabijákov všetkého druhu je okolo nás už príliš mnoho!  Ak sa im včas nepostavíme, nedopadne to s nami dobre !!!

Postaviť sa im ako jednotlivci zrejme nestačí. Iba ak spojíme svoje možnosti a svoje sily dokážeme zastaviť toto šialenstvo  …